Kullanıcı Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan KATALOQ Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Kolektif Labs Bilgi İletişim Hizm A.Ş ile KATALOQ’a üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın KATALOQ’a üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin, KATALOQ’un bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

KATALOQ’a üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


 1. Tanımlar

Hizmet Sağlayıcı: Kolektif Labs Bilgi İletişim Hizm A.Ş veya KATALOQ

www.kataloq.co isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Kullanıcı: KATALOQ’a üye olan ve KATALOQ’da sunulan hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler: Kurumsal Üye ve İçerik Sağlayıcı

Kurumsal Üye: Hizmet sağlayıcının sunduğu platforma üye olan ve bu platform aracılığıyla İçerik Sağlayıcı ile iletişime giren tüzel kişiler

İçerik Sağlayıcı: Hizmet Sağlayıcının sunduğu platforma üye olan ya da platformdan bir hizmeti edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler

Ürün/Hizmet: KATALOQ’da İçerik Sağlayıcı tarafından platforma eklenen her türlü ürün ve/veya hizmet


 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, KATALOQ’da sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile KATALOQ içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak KATALOQ tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, KATALOQ içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak KATALOQ tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.


 1. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Kullanıcılar tarafından onaylanması ve hizmet bedelinin KATALOQ’un sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, KATALOQ Sözleşme’ye konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü yok kabul edilir.

4.2 KATALOQ üzerinden üyelik ya da tanıtım sayfası açabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz olmak gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyenler  KULLANICI sıfatını kazanamaz.

4.3 Kullanıcılar; KATALOQ’un isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları ve satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.kataloq.co sitesinde yer alan ön bilgilendirme, üyelik sözleşmesi ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve Kullanıcı, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

 1. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 1. a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, KATALOQ’un Hizmetlerinden faydalanırken ve KATALOQ’daki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, KATALOQ’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, KATALOQ’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple KATALOQ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. c) Kullanıcı’ların KATALOQ tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden KATALOQ’un doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
 1. d) Kullanıcı’lar, KATALOQ dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. KATALOQ, Kullanıcılar tarafından KATALOQ ekibine iletilen veya KATALOQ üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 
 1. e) Kullanıcı’lar, KATALOQ’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 
 1. f) KATALOQ’un sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve KATALOQ’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla KATALOQ üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, KATALOQ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, KATALOQ ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına veya malvarlığına saldırı teşkil edecek şekilde, KATALOQ dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, iletişim bilgileri, unvanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KATALOQ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KATALOQ, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak KATALOQ üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
 1. g) Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından KATALOQ’da sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı KATALOQ’un, KATALOQ çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. KATALOQ, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
 1. h) Kullanıcı’lar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin KATALOQ’un mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

ı) KATALOQ tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil KATALOQ’un faaliyet gösterdiği her mecrada KATALOQ tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

 1. i) KATALOQ, bir platform olarak en güvenilir alt yapıları kullanmaktadır. Ödeme alt yapısı da en  köklü ve güvenilir kurumlardan İYZİCO tarafından sağlanmaktadır. Ancak sistemlerine yapılacak olan saldırılar  neticesinde bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

j)KATALOQ, kullanıcılarının işlerini rahatlatacak verileri bünyesinde saklar. Ancak olası veri kayıplarından mesul değildir.

 1. k) KATALOQ, kendi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden oluşacak verilerin fikri haklarına sahiptir. KATALOQ, Kullanıcı’ların kişisel bilgilerini açıklamaksızın sektörel, aydınlatıcı raporlar oluşturabilir, bu raporları online ya da offline ortamda paylaşabilir.

l)KATALOQ, GİB tarafından getirilen mevzuata uygun olarak e fatura ve e- arşiv fatura uygulamalarını kullanmaktadır. E- fatura kullanmayan ALICI ya da Kullanıcı’lara e fatura ya da e-arşiv fatura PDF olarak elektronik posta aracılığıyla iletilecektir.

 1. m) KATALOQ, bir platform olarak kendi verdiği hizmetin ifasından sonra paket ya da hizmet tutarı kadar Kullanıcı’ya fatura kesmekle yükümlüdür. KATALOQ, kendi platformunun dışında gerçekleşen alışveriş için fiş, fatura düzenlemekle yükümlü değildir. Bu fiş ve faturalar KATALOQ’dan talep edilmeyecek olup, KULLANICI tarafından düzenlenecektir.

5.1.1. Kurumsal Üye’lerın Hak ve Yükümlülükleri

 1. a) Kurumsal Üye, KATALOQ üzerinde herhangi bir aşamada ve her ne sebeple olursa olsun, İçerik Sağlayıcının Ürünü/Hizmeti satmaktan ve gerçekleştirmekten vazgeçmesi veya Ürüne/Hizmete verilen teklifleri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü KATALOQ’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; KATALOQ’dan, teklif almaya çalıştığı Ürünün/Hizmetin veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. b) Kurumsal Üye, KATALOQ’da Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde KATALOQ’un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. c) Kurumsal Üye, KATALOQ’un herhangi bir sebepten kaynaklanan bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; sözleşmelere ve/veya satım konusu Ürüne/Hizmete ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının İçerik Sağlayıcı olacağını; bu taleplerle ilgili KATALOQ’un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.1.2. İçerik Sağlayıcıların Hak ve Yükümlülükleri

 1. a) İçerik Sağlayıcı, KATALOQ’da satışa sunduğu Ürünlerin/Hizmetlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürünlerin/ Hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. b) İçerik Sağlayıcı, KATALOQ’da satışa sunacağı Ürünleri/Hizmetlerin fiyatlandırmasını Kurumsal Üye’ye kendi inisiyatifi doğrultusunda kendi iletişim kanalları üzerinden yapabilir.
 1. c) İçerik Sağlayıcı, satışa sunduğu Ürünlerin/Hizmetlerin,Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya KATALOQ’un belirli yerlerinde belirtilen, KATALOQ’un ve KATALOQ’da sunulan Hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. d) İçerik Sağlayıcı,KATALOQ aracılığıyla gerçekleşmekte olan iş birliği sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Kurumsal Üye’nin Ürünü/Hizmeti almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü KATALOQ’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; KATALOQ’da, sunduğu Ürün’ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Kurumsal Üye’nin oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. e) İçerik Sağlayıcı, KATALOQ’un, KATALOQ’da sunduğu Ürünlere/Hizmetlere ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve Ürüne/Hizmete ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 1. f) İçerik Sağlayıcı, Ürün/Hizmet ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, KATALOQ’un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KATALOQ üzerinde bir profil oluşturmak için isim, iletişim bilgisi, vergi levhası gibi kayıt için gerekli olan tüm bilgileri eksiksiz iletmelidir. İçerik Sağlayıcı verdiği hizmet hakkındaki yetkinliğini ispat eden her türlü diploma, sertifika, yetki belgesi, referans ve ek belgeleri de en doğru şekilde platform üzerinde belirtmelidir. İçerik Sağlayıcı’nın verdiği ve vaad ettiği bilgilerin doğruluğundan ve hizmet kalitesinden tamamen İçerik Sağlayıcı mesuldür.
 1. g) İçerik Sağlayıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçerik Sağlayıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Kurumsal Üye’ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Kurumsal Üye ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten KATALOQ’un herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. KATALOQ’un Hak ve Yükümlülükleri

 1. a) KATALOQ’da sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KATALOQ, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, KATALOQ’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri hızla yerine getirmek zorundadırlar. KATALOQ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir. 
 1. b) KATALOQ’da sağlanan Hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. 
 1. c) İçerik Sağlayıcının satışa sunduğu ürünlere/hizmetlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın yorum eklemesi, değerlendirme yapması, ‘manipülasyon’ olarak değerlendirilir. Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve KATALOQ’da belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen İçerik Sağlayıcının üyeliği, KATALOQ tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 
 1. d) KATALOQ, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve KATALOQ’un işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya KATALOQ’un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve KATALOQ tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; KATALOQ, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 
 1. e) Kullanıcılar ve KATALOQ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. KATALOQ, kullanıcılar arasında yapılacak olan hizmet sözleşmesinin bir tarafı olmayacaktır. Oluşturulan hizmet sözleşmesindeki maddelerin hiçbirinin KATALOQ üzerinde bir bağlayıcılığı yoktur.
 1. f)  KATALOQ, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler yasal merciilerle hak ihlalini ispatlarsa,  Ürünlerin/Hizmetlerin listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar’ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
 1. g) KATALOQ, Kullanıcılar’ın satışa sundukları ürünler/hizmetler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir. 
 1. h) KATALOQ ,  sözleşme konusu üyelik modellerine ilişkin olarak www.kataloq.co’da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

ı)KATALOQ, Kullanıcılar arasında gerçekleşen hizmet ifasından sonra tarafların birbirine verdiği yorum, değerlendirme, puanlama, onaylama gibi unsurları platformuna ekleyebilir. Yüksek puan ve değerlendirme alan İçerik Sağlayıcı’lar platformda ön plana çıkabilir. Bununla beraber KATALOQ, İçerik Sağlayıcı’ya platformunda ücretli olarak reklam yapma hakkı ve ön plana çıkma hakkı verebilir. Ancak tüm bu durumlar KATALOQ’un İçerik Sağlayıcı hakkında garanti verdiği anlamına gelmemektedir. Kullanıcı’lar hizmet almadığı ya da sağlamadığı halde olumlu ya da olumsuz, kullanıcıyı yanıltıcı yorum yazamazlar. KATALOQ gerekli gördüğü takdirde bir kimsenin ya da kurumun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin ya da kurumun onur, şeref ve değerlerini karalayan yorum ve değerlendirmeleri platformundan kaldırabilir ya da değiştirebilir. 

 1. i) Kullanıcılar arasındaki hizmet akdine ilişkin her türlü ruhsat, izin, kontrol belgesi, yasal izinler ve doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk Kullanıcılar’a aittir. Kullanıcılar arasındaki anlaşmadan doğan hizmet akdinden dolayı KATALOQ’un ve 3. Kişilerin uğradığı ya da uğrayacağı zarardan Kurumsal Üye ya da İçerik Sağlayıcı sorumlu olacaktır.

Yine KATALOQ bünyesindeki şirketi olmayan ve ödeme ile ilgili işlemlerini KATALOQ üstünden gerçekleştiren İçerik Sağlayıcılar ise arada oluşan her türlü zarar için konuya ilişkin sözleşmedeki yöntem ve kararları kabul ettiğini beyan etmiş olur.

 1. j) KATALOQ, Kullanıcılar arasındaki ödeme vadesi, ücret iadesi, hizmet iptali, hizmetin kalitesi, hizmetin zamanı, indirim oranı, fiyat, sözleşme, gibi hususlardaki anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmektedir. Kullanıcılar arasındaki sözleşmelerden doğan vergi, harç gibi yasal sorumluluklar tarafların kendilerine aittir.

KATALOQ bünyesindeki şirketi olmayan ve ödeme ile ilgili işlemlerini KATALOQ üstünden gerçekleştiren İçerik Sağlayıcılar ise konuya ilişkin sözleşmedeki yöntem ve kararları kabul ettiğini beyan etmiş olur.

 1. k) Kullanıcılar arasındaki hizmet ifası konusundaki anlaşma beklenildiği gibi gerçekleşmemesi durumunda, konunun çözümü hakkındaki tasarruf tamamen Kullanıcılar arasındadır. 
 1. l) Kurumsal Üye tarafından oluşturulan bilgi ve talep formu İçerik Sağlayıcı’ya KATALOQ tarafından e-posta yoluyla gönderilecek olup, bunun takibi İçerik Sağlayıcı’ya ait olacaktır. KATALOQ tarafından gönderilen e-postanın İçerik Sağlayıcı’ya ulaşmaması halinde, sorun İçerik Sağlayıcı’’nın sisteminden kaynaklanıyorsa, KATALOQ herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve konu bildirim İçerik Sağlayıcı’ya yapılmış sayılır. Sorun KATALOQ sisteminden kaynaklıysa KATALOQ talep formunun taraflarına durumun kendisinden kaynaklı olduğunu bildirmekle yükümlüdür.
 1. m) İçerik Sağlayıcı’ya satış garantisi vermez. İçerik Sağlayıcı’nın üyeliği boyunca herhangi bir satış gerçekleştirememesi durumunda İçerik Sağlayıcı ücret iadesi talep edemez.
 1. n) KATALOQ, üyelik paketlerinde sunulan özellikleri ve paket fiyatlarını dönemsel olarak değiştirmek, yenilemek hakkını saklı tutar.
 1. o) KATALOQ, ileride doğabilecek teknik değişiklikler ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle işbu sözleşmeyi kullanıcıların aleyhine olmayacak şekilde değiştirme ya da düzenleme hakkına sahiptir. Yenilenmiş sözleşme kataloq.co ‘da güncellendiği andan itibaren geçerli olacak ve hizmetlerin kullanımı yenilenmiş sözleşme maddelerine göre düzenlenecekir.

 1. Ücretlendirme

 1. Gizlilik Politikası

KATALOQ, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. KATALOQ, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.


 1. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 1. a) KATALOQ’un (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (KATALOQ’un telif haklarına tabi çalışmalar) KATALOQ’a ait olarak ve/veya KATALOQ tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, KATALOQ Hizmetlerini, KATALOQ bilgilerini ve KATALOQ’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının KATALOQ’un Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı KATALOQ’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 
 1. b) KATALOQ’un, KATALOQ Hizmetleri, KATALOQ bilgileri, KATALOQ telif haklarına tabi çalışmalar, KATALOQ ticari markaları, KATALOQ ticari görünümü veya platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. 

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

KATALOQ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. 

8.3. Mücbir Sebepler

 

TARAFLAR mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme veya taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Ancak, mücbir sebepten etkilenen TARAF, işbu mücbir sebebi, diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.

Mücbir sebebin devam etmesi halinde, TARAFLAR, bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır. Ancak sürecin takibi ve planlanması yine kullanıcılar arasında gerçekleştirilecektir. KATALOQ hiçbir şekilde bu sürecin tarafı, sorumlusu ya da takipçisi değildir.

Mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkabilecek hizmet kesintileriyle ya da teknik sorunların neden olduğu durumlarla ve bu durumların neden olduğu kayıplarla ilgili olarak KULLANICILAR KATALOQ’dan hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunamazlar.

 

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Bildirimler

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hizmet Sağlayıcı ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


 1. YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Kullanıcıların ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler. (Şirketler için)

Hizmet Sağlayıcı

KATALOQ- Kolektif Labs Bilgi İletişim Hizm. AŞ

İşbu sözleşme .. / .. / …. tarihinde kurulmuştur.