KATALOQ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Amacı

1.1. İşbu KATALOQ Kullanıcı Sözleşmesi ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası metni ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası metni ekleri; Kolektif Labs Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. ile KATALOQ’a üye olan Kullanıcı arasında, Kolektif Labs Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. idare ve yönetiminde olan www.kataloq.co web sitesi üzerinden sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin şartları, hak ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla akdedilmiştir. 

1.2. İşbu KATALOQ Kullanıcı Sözleşmesi; Kolektif Labs Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. idare ve yönetiminde olan www.kataloq.co web sitesi üzerinden elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

2. Tanımlar

2.1. Aracı Hizmet Sağlayıcı: Kolektif Labs Bilgi İletişim Hiz. A.Ş.’nin idare ve yönetimindeki www.kataloq.co ‘yu ( Yönetmelik kapsamında “Aracı Hizmet Sağlayıcı”)
2.2. Web Site/KATALOQ: Kolektif Labs Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş’nin idare ve yönetimindeki www.kataloq.co isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini;
2.3. Kullanıcı Sözleşmesi: KATALOQ’a üye olarak KATALOQ hizmetlerinden; KATALOQ üzerinden satışa sunulan ürün/hizmetlerden yararlanan Kurumsal Üye, Sağlayıcı ve KATALOQ’un söz konusu ürün/hizmetlerin kullanılmasına bağlı olarak hak ve yükümlülüklerini belirleyen Kullanıcı Sözleşmesi’ni,
2.4. Kullanıcı: KATALOQ’a üye olan ve KATALOQ’da sunulan hizmetlerden, KATALOQ’a kaydı alınarak üye olan ve KATALOQ’ta sunulan hizmetlerden, Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak işbu Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler: Kurumsal Üye ve Sağlayıcıyı;
2.5. Kurumsal Üye: KATALOQ’a üye olan ve KATALOQ aracılığıyla Sağlayıcı ile iletişime giren tüzel kişiler (Yönetmelik kapsamında “Alıcı”)
2.6. Sağlayıcı: KATALOQ’a üye olarak KATALOQ aracılığıyla bir ürün/hizmet/mekan sunan gerçek ya da tüzel kişileri (Yönetmelik kapsamında “Hizmet Sağlayıcı”);
2.7. Ürün/Hizmet: Sağlayıcı tarafından KATALOQ’ta satışa sunulan her türlü ürün/hizmet/mekanı
2.8. Yönetmelik: 26 Ağustos 2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i;
2.9. Online Ödeme Sistemi: Kullanıcıların KATALOQ’un sunduğu hizmetlere ilişkin ücretin ve Aracı Hizmet Sağlayıcıya ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, KATALOQ’a veya KATALOQ’un işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka havalesi, banka EFT’si, banka kartı veya bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle tahsilini sağlayan sistemi;
2.10. Taraflar: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin tarafları olan Kurumsal Üye, Sağlayıcı ve KATALOQ’u birlikte ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu Ve Kapsamı

3.1. Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu; KATALOQ’un hizmetlerinden ve Sağlayıcılar tarafından sunulan Ürün/Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve KATALOQ’un, Kurumsal Üyelerin ve Sağlayıcıların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı; Kullanıcı Sözleşmesi ve ayrılmaz parçası olan ekleri ile KATALOQ içerisinde yer alan; kullanıma, üyeliğe, KATALOQ hizmetlerine, Sağlayıcılar tarafından sunulan Ürün/Hizmetlere ilişkin olarak KATALOQ tarafından yapılmış olan uyarı, yazı, açıklama, koşul ve şartları içermektedir.
3.3. Kullanıcılar; KATALOQ’a üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.4. Kullanıcılar; Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, KATALOQ içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe, KATALOQ hizmetlerine ve Sağlayıcılar tarafından sunulan Ürün/Hizmetlere ilişkin olarak KATALOQ tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1. KATALOQ üzerinden Kullanıcılar tarafından üyelik ya da tanıtım sayfası açabilmek için en az 18 yaşını doldurmuş ve temyiz kudretine haiz olmak gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmeyenler Kullanıcı sıfatını kazanamaz.
4.2. İşbu Kullanıcı Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Kullanıcılar tarafından onaylanması ve bedelsiz hizmetler ayrık tutulmak kaydıyla; KATALOQ hizmet bedelinin ve/veya Sağlayıcılar tarafından sunulan ürün/hizmet bedelinin KATALOQ’un sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Bedelsiz hizmetler ayrık tutulmak kaydıyla; herhangi bir nedenle KATALOQ hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, KATALOQ’un Kullanıcı Sözleşmesi’ne konu hizmeti ifa etme yükümlülüğünün olmayacağını Taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.3. Kullanıcılar; KATALOQ’un isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, KATALOQ’un hizmetleri ve KATALOQ üzerinden satışa konu ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa koşulları ve satışa konu ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti satın aldığını işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Hak Ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1. Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, KATALOQ’un hizmetlerinden faydalanırken ve KATALOQ’daki Ürün/Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, KATALOQ’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.1.2. Kullanıcı; Gizlilik Politikasında ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, KATALOQ’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse mevzuat uyarınca hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple KATALOQ’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.1.3. Kullanıcı; KATALOQ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; KATALOQ’a giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden KATALOQ’un doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.4. Kullanıcı; KATALOQ dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi, belge ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; kendisi tarafından KATALOQ’a iletilen veya KATALOQ üzerinden yükledikleri, değiştirdikleri veya sağladıkları bilgi ve içeriklerin doğruluğu konusunda KATALOQ’un araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu olmayacağı kabul, beyan ve taahhüt eder
5.1.5. Kullanıcı; KATALOQ’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.6. Kullanıcı; KATALOQ dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Her Kullanıcı, KATALOQ ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına veya malvarlığına saldırı teşkil edecek şekilde, KATALOQ dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, iletişim bilgileri, unvanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KATALOQ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KATALOQ, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak KATALOQ üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.7. Kullanıcı; Sağlayıcılar tarafından yayınlanan ürün/hizmetlerden dolayı KATALOQ’un, KATALOQ çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu, taahhütü ve garantisi bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır.
5.1.8. Kullanıcı; işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin KATALOQ’un mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.9. Kullanıcı; her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil KATALOQ’un faaliyet gösterdiği her mecrada KATALOQ tarafından gönderilmesine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
5.1.10. Kullanıcı; diğer Kullanıcılar ile aralarında verilecek her türlü ürün/hizmete ilişkin her türlü değişikliği www.kataloq.co web sitesi üzerinden kararlaştıracaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. KATALOQ üzerinden anlaşılan bir ürün/hizmet alım satım anlaşması sonrasında KATALOQ’a herhangi bir komisyon ücretinin ödenmemesi amacıyla Kullanıcıların anlaştığı tespit edilirse; KATALOQ’un ilgili ürün/hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanacağı Kullanıcılar tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.
5.1.11. Kullanıcılar arasında verilecek bazı ürün/hizmetlerin ifa edilebilmesi için herhangi bir makam veya kuruluştan izin alınmasının gerektiği durumlarda söz konusu iznin alınmasının kendi sorumluluklarında olduğunu; KATALOQ’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kurumsal Üye Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. KATALOQ; e-posta gibi kanallar aracılığıyla önden bilgilendirmek koşuluyla sözleşmede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
5.2.2. Kurumsal Üye; KATALOQ’un bir listeleme web sitesi olduğunu; Sağlayıcının sunduğu ürün/hizmet içeriğinin kalitesinden ve iletilen bilgilerin doğruluğundan Sağlayıcının mesul olduğunu kabul eder.
5.2.3. Kurumsal Üye, KATALOQ’da ilgili mevzuat çerçevesinde KATALOQ’un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.2.4. Kurumsal Üye; satın almak istedikleri ürün/hizmet için teklif toplama süreçlerinde KATALOQ’un durum özelinde aksiyon geliştirebilme veya bu sürece dahil olmama hakkını saklı tuttuğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.5. Kurumsal Üye; KATALOQ’un iş geliştirme için yaptığı araştırma süreçlerine dahil olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.6. Kurumsal Üye; KATALOQ üzerinden tanıştığı ve işbirliği ilişkisi kurduğu Sağlayıcılarla ilişkisini KATALOQ üstünden devam ettireceğini ve yürüteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.7. Kurumsal Üye; Sağlayıcıdan KATALOQ üzerinden satın aldığı ürün/hizmet bedel ödemelerini havale; eft ya da kredi kartıyla peşin gerçekleştirmeyi; taksit ile ödeme yapma durumunda kullanılan bankaya bağlı olarak söz konusu ürün/hizmet bedellerinin artabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.8. Kurumsal Üye; almaya karar verdiği ürün/hizmet için yapacağı ödemeyi KATALOQ üzerinden gerçekleştireceğini, faturasını Sağlayıcının kesip ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.9. Kurumsal Üye; KATALOQ üzerinden Sağlayıcıdan aldığı ürün/hizmet teklifine ilişkin olarak KATALOQ’un bilgisi dahilinde olmaksızın; Sağlayıcı ile daha düşük fiyata anlaşmak amacıyla Sağlayıcı ile iletişime geçmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.10. Kurumsal Üye; Sağlayıcı ile yapacağı anlaşmada KATALOQ’un sadece aracı hizmet sağlayıcı olduğunu; herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.11. Kurumsal Üye; KATALOQ üzerinde herhangi bir aşamada ve her ne sebeple olursa olsun, Sağlayıcının Ürün/Hizmeti satmaktan veya gerçekleştirmekten vazgeçmesi veya Ürüne/Hizmete verilen teklifleri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü KATALOQ’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; KATALOQ’dan, teklif almaya çalıştığı Ürün/Hizmetin veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.12. Kurumsal Üye; Sağlayıcı ile arasında herhangi bir sebepten kaynaklanan bir anlaşmazlıkta KATALOQ’un taraf olmayacağını; sözleşmelere ve/veya satım konusu Ürüne/Hizmete ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Sağlayıcı olacağını; bu taleplerle ilgili KATALOQ’un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.13. Kurumsal Üye; KATALOQ üzerinden aldıkları teklifler için bir teklif geçerlilik tarihi olduğunu, sonrasında Sağlayıcıların fiyatlarda değişiklik yapabileceğini; bu nedenle tekrar teklif almaları gerekebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.14. Kurumsal Üye; KATALOQ üzerinden Sağlayıcıdan satın almak istediği ilgili ürün/hizmetin KATALOQ üzerinden satın alınabilmesi için iletilen linkin 2 (iki) hafta süreyle geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal Üye; söz konusu geçerlilik süresinden sonra sürecin baştan başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.15. Kurumsal Üye; ürün/hizmeti sağlayan Sağlayıcıyla karşılıklı olarak anlaşmadığı sürece iptal işlemini aldığı ürün/hizmetin ifasının başlama tarihine 3 (üç) hafta kalana dek gerçekleştirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kurumsal Üye; üye/hizmet ifasının başlamasına 3 (üç) haftadan daha kısa süre kaldı ise hizmeti iptal etmenin mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.16. Kurumsal Üye; Sağlayıcı ile aralarındaki planlama süreci ürün/hizmetin ifa edileceği tarihe 1 (bir) aydan daha az zaman varken başlatıldıysa iptal işlemini ürün/hizmetin ifa edilmesi için belirlenen tarihe 1 (bir) hafta kalana dek gerçekleştirilebilir.
5.2.17. Kurumsal Üye; Sağlayıcıdan satın aldığı ürün/hizmeti yukarıda belirtilen durumlar dışında sadece mücbir sebepler nedeniyle iptal edebileceğini ve ücret iadesi alabileceğini; mücbir sebepler harici cayma hakkı ve ücret iadesi talebi hakkı bulunmadığını kabul eder.

5.3. Sağlayıcı Hak ve Yükümlülükleri

5.3.1. Sağlayıcı; KATALOQ’da satışa sunduğu Ürün/Hizmetlerin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün/ Hizmetlerin kendisi tarafından da satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.2. Sağlayıcı; satışa sunduğu Ürün/Hizmetlerin, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya KATALOQ’un belirli yerlerinde belirtilen, KATALOQ’un ve KATALOQ’da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.3. Sağlayıcı; Ürün/Hizmet ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, KATALOQ’un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. KATALOQ üzerinde bir profil oluşturmak için isim, iletişim bilgisi, vergi levhası gibi kayıt için gerekli olan tüm bilgileri eksiksiz iletmelidir. Sağlayıcı verdiği ürün/hizmet hakkındaki yetkinliğini/sahipliğini ispat eden her türlü diploma, sertifika, yetki belgesi, referans ve ek belgeleri de en doğru şekilde platform üzerinde belirtmelidir. Sağlayıcı’nın verdiği ve vaad ettiği bilgilerin doğruluğundan ve hizmet kalitesinden tamamen Sağlayıcı mesuldür.
5.3.4. Sağlayıcı; KATALOQ aracılığıyla gerçekleşmekte olan iş birliği sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Kurumsal Üye’nin Ürün/Hizmeti almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü KATALOQ’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; KATALOQ’da sunduğu Ürün/Hizmetin, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Kurumsal Üye’nin oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.5. Sağlayıcı; satmak istediği ürün/hizmetlerle ilgili olarak KATALOQ’un garanti vermediğini; potansiyel satışların sunduğu ürün/hizmet kalitesi ve detaylarıyla şekilleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.6. Sağlayıcı; ilgili mevzuat hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sağlayıcı, Kurumsal Üye’ye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Kurumsal Üye ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten KATALOQ’un herhangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.7. Sağlayıcı; KATALOQ’da sunduğu Ürün/Hizmetlere ilişkin kendisine ait kullanıcı ve Ürüne/Hizmete ilişkin verdiği bilgileri KATALOQ’un kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.3.8. Sağlayıcı; ürün/hizmet ifasından sonra yine aynı Kurumsal Üye ile tekrar ürün/hizmet satımı yapmak istediğinde KATALOQ’u bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.9. Sağlayıcı; KATALOQ’da satışa sunduğu ürün/hizmetlerin bedellerine ilişkin liste fiyatından daha yüksek bir fiyat vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.10. Sağlayıcı; KATALOQ üzerinden Kurumsal Üye ile ürün/hizmet satışı konusunda anlaşmaya vardığında kendisine KATALOQ’un aracı hizmet sağlayıcı olarak alacağı komisyon bedelinin; toplam bütçe üstünden olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.11. Sağlayıcı; üye Başlangıç Paketi ve Standart Paket kapsamında KATALOQ ile yürüyen satışlar için ödemeyi KATALOQ üzerinden alacağını, faturayı satış yaptığı Kurumsal Üye’ye keseceğini, KATALOQ’dan ise komisyon faturası alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.12. Sağlayıcı; KATALOQ’un komisyon oranlarını Sağlayıcı’nın çalışma şekline göre güncelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yoğun çalışanlarda komisyon oranı azalabilir. Sağlayıcı; KATALOQ’da sattığı ürün/hizmet sonrası Kurumsal Üyelerden negatif yorum veya şikayet olması halinde KATALOQ’un Sağlayıcıların komisyon oranlarında artırıma gitme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3.13. Sağlayıcı; KATALOQ’tan faydalanmak için satın alması gereken paket seçeneğini her zaman değiştirme hakkını haiz olduğunu; ancak paket değişikliği halinde bir önceki paket için ödediği ücrete ilişkin ücret iadesi talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bulunduğu paket esnasında aldığı ve onaylanan ürün/hizmet varsa, o esnada farklı bir pakete geçilse dahi o ürün/hizmetin ifası tamamlanana dek ilk durumdaki paketin çerçevesi belirleyici olacaktır. Satışı yapılan ürün/hizmet ifası tamamlandıktan sonra yeni geçilen paketin koşulları yürürlüğe girer. 
5.3.14. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,
– www.kataloq.co üzerinden ürün/hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan Sağlayıcı belirtilen bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret ünvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri, (ii) Tebligata elverişli KEP adresi, (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası, (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda (KATALOQ) bulunduğuna ilişkin bilgi.
– www.kataloq.co üzerinden ürün/hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan Sağlayıcı belirtilen bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı, (ii) İkametgahının bulunduğu il, (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.

5.4. KATALOQ Hak ve Yükümlülükleri

5.4.1. KATALOQ; sunulan hizmetleri, Sağlayıcıların satışa sunduğu ürün/hizmetleri, içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KATALOQ, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, KATALOQ’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri hızla yerine getirmek zorundadırlar. KATALOQ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir. 
5.4.2. KATALOQ; Sağlayıcılar tarafından satışa sunulan ürün/hizmetler ile ilgili olarak Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
5.4.3. KATALOQ; Sağlayıcının satışı yapılan ve ifasını taahhüt ettiği ancak mücbir sebep haricinde bir durum nedeniyle ifa etmediği ürün/hizmet için Kurumsal Üyeye ücret iadesi hakkını saklı tutar.
5.4.4. KATALOQ; Sağlayıcının satışa sunduğu ürünlere/hizmetlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın yorum eklemesi, değerlendirme yapması durumunu ‘manipülasyon’ olarak değerlendirir.Bu hallerde Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve KATALOQ’da belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Sağlayıcının üyeliği, KATALOQ tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir. 
5.4.5. KATALOQ; Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve KATALOQ’un işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya KATALOQ’un genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve KATALOQ tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; KATALOQ, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir. 
5.4.6. Kullanıcılar ve KATALOQ hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. KATALOQ, kullanıcılar arasında yapılacak olan hizmet sözleşmesinin bir tarafı olmayacaktır. Oluşturulan hizmet sözleşmesindeki maddelerin hiçbirinin KATALOQ üzerinde bir bağlayıcılığı yoktur.
5.4.7. KATALOQ; marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler yasal merciilerle hak ihlalini ispatlarsa, Ürünlerin/Hizmetlerin listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar’ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
5.4.8. KATALOQ; Kullanıcılar’ın satışa sundukları ürünler/hizmetler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir. KATALOQ, www.kataloq.co web sitesinin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. KATALOQ; söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın raporlar düzenleyebilir veya ilgili bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor/istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. KATALOQ; söz konusu işlemlerin Gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4.9. KATALOQ; sözleşme konusu üyelik modellerine ilişkin olarak www.kataloq.co’da yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4.10. KATALOQ; Kullanıcılar arasında gerçekleşen hizmet ifasından sonra tarafların birbirine verdiği yorum, değerlendirme, puanlama, onaylama gibi unsurları platformuna ekleyebilir. Yüksek puan ve değerlendirme alan Sağlayıcı’lar platformda ön plana çıkabilir. Bununla beraber KATALOQ, Sağlayıcı’ya platformunda ücretli olarak reklam yapma hakkı ve ön plana çıkma hakkı verebilir. Ancak tüm bu durumlar KATALOQ’un Sağlayıcı hakkında garanti verdiği anlamına gelmemektedir. Kullanıcı’lar hizmet almadığı ya da sağlamadığı halde olumlu ya da olumsuz, kullanıcıyı yanıltıcı yorum yazamazlar. KATALOQ gerekli gördüğü takdirde bir kimsenin ya da kurumun onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin ya da kurumun onur, şeref ve değerlerini karalayan yorum ve değerlendirmeleri platformundan kaldırabilir ya da değiştirebilir. 
5.4.11. Kullanıcılar arasındaki hizmet akdine ilişkin her türlü ruhsat, izin, kontrol belgesi, yasal izinler ve doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk Kullanıcılar’a aittir. Kullanıcılar arasındaki anlaşmadan doğan hizmet akdinden dolayı KATALOQ’un ve 3. Kişilerin uğradığı ya da uğrayacağı zarardan Kurumsal Üye ya da Sağlayıcı sorumlu olacaktır.
5.4.12. KATALOQ; Kullanıcılar arasındaki ödeme vadesi, ücret iadesi, hizmet iptali, hizmetin kalitesi, hizmetin zamanı, indirim oranı, fiyat, sözleşme, gibi hususlardaki anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcılar arasındaki sözleşmelerden doğan vergi, harç gibi yasal sorumluluklar tarafların kendilerine aittir.
KATALOQ bünyesinde şirketi olmayan ve ödeme ile ilgili işlemlerini KATALOQ üstünden gerçekleştiren Sağlayıcılar ise konuya ilişkin sözleşmedeki yöntem ve kararları kabul ettiğini beyan etmiş olur.
Yine KATALOQ bünyesinde şirketi olmayan ve ödeme ile ilgili işlemlerini KATALOQ üstünden gerçekleştiren Sağlayıcılar ise arada oluşan her türlü zarar için konuya ilişkin sözleşmedeki yöntem ve kararları kabul ettiğini beyan etmiş olur.
5.4.13. Kullanıcılar arasındaki hizmet ifası konusundaki anlaşma beklenildiği gibi gerçekleşmemesi durumunda, konunun çözümü hakkındaki tasarruf tamamen Kullanıcılar arasında olup KATALOQ’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığı tüm taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilir.
5.4.14. Kurumsal Üye tarafından oluşturulan bilgi ve talep formu Sağlayıcı’ya KATALOQ tarafından e-posta yoluyla gönderilecek olup, bunun takibi Sağlayıcı’ya ait olacaktır. KATALOQ tarafından gönderilen e-postanın Sağlayıcı’ya ulaşmaması halinde, sorun Sağlayıcı’’nın sisteminden kaynaklanıyorsa, KATALOQ herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve konu bildirim Sağlayıcı’ya yapılmış sayılır. Sorun KATALOQ sisteminden kaynaklıysa KATALOQ talep formunun taraflarına durumun kendisinden kaynaklı olduğunu bildirmekle yükümlüdür.
5.4.15. KATALOQ; Sağlayıcı’ya satış garantisi vermez. Sağlayıcı’nın üyeliği boyunca herhangi bir satış gerçekleştirememesi durumunda Sağlayıcı ücret iadesi talep edemez.
5.4.16. KATALOQ, üyelik paketlerinde sunulan özellikleri ve paket fiyatlarını dönemsel olarak değiştirmek, yenilemek hakkını saklı tutar.
5.4.17. KATALOQ, ileride doğabilecek teknik değişiklikler ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni değiştirme ya da düzenleme hakkına sahiptir. Yenilenmiş sözleşme www.kataloq.co ‘da güncellendiği andan itibaren geçerli olacak ve hizmetlerin kullanımı yenilenmiş Kullanıcı Sözleşme maddelerine göre düzenlenecektir.
5.4.18. KATALOQ; yalnızca bir ürün/hizmet listeleme web sitesi olup; satışa sunulan ürün/hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre; KATALOQ aracı hizmet sağlayıcı olup; hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.
5.4.19. Web sitesi vasıtasıyla yayınlanan; fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, reklam, teklif veya diğer bilgi ya da içerikler yayınlayan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıya aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu Kullanıcılar sorumludur. KATALOQ; web sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğunu, bütünlüğünü veya faydasını garanti etmez veya web sitesi üzerinde gösterilen, herhangi üçüncü kişi tarafından verilmiş fikir, tavsiye, yorum veya açıklamanın doğruluğunu veya güvenilirliğini kabul, tasdik veya sorumluluğunu almayı kabul etmez.
5.4.20. KATALOQ; kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. KATALOQ; bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri bağlantılardan sorumlu değildir.
5.4.21. KATALOQ; herhangi bir şekilde yasadışı veya yasak olan içeriği (ırkçılık, nefret, taciz, tehdit, şantaj, müstehcen, fikri mülkiyet hak ihlali, haksız rekabet ve bunlarla sınırlı olmayan illegal içerikleri) kaldırma ve söz konusu Kullanıcının üyeliğini sonlandırma ve ilgili mercilere şikayet hakkını saklı tutar.
5.4.22. KATALOQ; ilgili mevzuata uyum sağlanması amacıyla Kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. KATALOQ; herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile KATALOQ’ta yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile Kullanıcılara bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Kullanıcı Sözleşmesi; KATALOQ’ta yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve KATALOQ’un veya sunduğu hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanıcı Sözleşmesi şartlarına tabi olacaktır.
5.4.23. KATALOQ; Kullanıcılara bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar etme hakkına sahiptir. Kullanıcıların söz konusu bildirimleri almak istememeleri halinde (destek@kataloq.co) adresine yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir.
5.4.24. KATALOQ; www.kataloq.co web sitesinde teknik düzenlemeler yapmak amacıyla sistemin çalışmasını geçici süre askıya alma hakkına sahiptir.
5.4.25. KATALOQ, bir platform olarak en güvenilir alt yapıları kullanmaktadır. Ödeme alt yapısı da en köklü ve güvenilir kurumlardan İYZİCO tarafından sağlanmaktadır. Ancak İYZİCO sistemlerine yapılacak olan saldırılar neticesinde bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
5.4.26. KATALOQ, Kullanıcılarının işlerini rahatlatacak verileri bünyesinde saklar. Ancak olası veri kayıplarından mesul değildir.
5.4.27. KATALOQ, kendi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden oluşacak verilerin fikri haklarına sahiptir. KATALOQ, Kullanıcı’ların kişisel bilgilerini açıklamaksızın sektörel, aydınlatıcı raporlar oluşturabilir, bu raporları online ya da offline ortamda paylaşabilir.
5.4.28. KATALOQ, GİB tarafından getirilen mevzuata uygun olarak e-fatura ve e- arşiv fatura uygulamalarını kullanmaktadır. E- fatura kullanmayan Kullanıcı’lara e-fatura ya da e-arşiv fatura PDF olarak elektronik posta aracılığıyla iletilecektir.
5.4.29. KATALOQ, bir platform olarak kendi verdiği hizmetin ifasından sonra paket ya da hizmet tutarı kadar Kullanıcı’ya fatura kesmekle yükümlüdür. KATALOQ, kendi platformunun dışında gerçekleşen alışveriş için fiş, fatura düzenlemekle yükümlü değildir. Bu fiş ve faturalar KATALOQ’dan talep edilmeyecek olup, Kullanıcı tarafından düzenlenecektir.
5.4.30. KATALOQ; www.kataloq.co web sitesindeki hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu ve niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
5.4.31. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan KATALOQ; 01.10.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek veya tüzel kişilere ait ad-soyad/ünvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satışı/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

6. Ödeme

6.1. Kullanıcılar satın aldıkları ürün/hizmet veya paket bedelini KATALOQ ve www.kataloq.co ‘nun kullandığı online ödeme sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya online ödeme sisteminin kabul ettiği benzer ödeme aracı ile ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Online Ödeme Sistemi ile yapılan ödemelerde kart hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
6.2. Online Ödeme Sistemi kullanılarak yapılan ödemelerde, KATALOQ bedelleri Kullanıcıların nam ve hesabına tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

7. Gizlilik Politikası

7.1. KATALOQ, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası düzenlemelerine uygun olarak kullanabilir. KATALOQ, Kullanıcılara ait gizli bilgileri; ilgili yasal düzenlemelerde, yetkili kurum kararlarında, Kullanıcı Sözleşmesi’nde, Gizlilik Politikasında ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
7.2. Taraflar, birbirleri hakkında işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ifası dolayısıyla öğrendikleri, bu Sözleşme’nin imzalanmasından önce bilinen, işbu Kullanıcı Sözleşme sırasında herhangi bir gizlilik yükümlülüğü ihlal etmeksizin üçüncü kişilerden öğrenilen bilgiler veya kamuya açık bilgiler hariç, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri (özellikle www.kataloq.co, KATALOQ’a ilişkin bilgi ve belgeler), Gizli Bilgi veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç birbirlerinin yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere ya da şirketlere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
7.3. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi sona erse dahi, gizlilik yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecek olup, Taraflar kendisi ve/veya üçüncü bir kişinin menfaat temini amacıyla olsun ya da olmasın bu bilgileri kullanmayacaklarını, üçüncü kişilerle paylaşmayacaklarını ve ifşa etmeyeceklerini, yasal zorunluluklar kapsamında kanuni mercilerle paylaşım yapılmadan önce birbirlerini konu ve içerik hakkında bilgilendirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar ayrıca bu hususlarda tüm çalışanlarını ve çalışacağı üçüncü kişileri uyaracaklarını ve bu yönde tüm önlemleri alacaklarını, çalışanlarının ve çalıştığı üçüncü kişilerin işbu madde kapsamına aykırı hareketleri nedeniyle meydana gelecek her türlü zarardan ihlal eden ile müteselsilen ve müştereken sorumlu olacaklarını kabul ve taahhüt eder.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1.1. KATALOQ’un (alan adı, tasarım, logo, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kullandığı tüm materyaller (KATALOQ’un telif haklarına tabi çalışmalar), iş metodu, iş modeli de dahil olmak üzere KATALOQ’a ait olarak ve/veya KATALOQ tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, KATALOQ Hizmetlerini, KATALOQ bilgilerini ve KATALOQ’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının KATALOQ’un Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı KATALOQ’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. 
8.1.2. KATALOQ’un, KATALOQ Hizmetleri, KATALOQ bilgileri, KATALOQ telif haklarına tabi çalışmalar, KATALOQ ticari markaları, KATALOQ ticari görünümü veya platform vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. 
8.1.3. KATALOQ’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları da KATALOQ’a aittir. KATALOQ söz konusu yorum ve eleştirilerin üzerinde çeşitli değişiklikler yapma, silme veya tamamen kaldırma hakkını saklı tutmakla birlikte söz konusu yorum ve eleştirilerin bir kısmını yayımlamama hakkına sahiptir.

8.2. Kişisel Veriler

Kullanıcılar www.kataloq.co’ya üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu KATALOQ ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile KATALOQ arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler KATALOQ ve KATALOQ iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve KATALOQ ve KATALOQ iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki ürün/hizmet alım ve satımına ilişkin ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) KATALOQ, KATALOQ iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların www.kataloq.co üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

8.3. Sözleşme Değişiklikleri

KATALOQ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir.

8.4. Mücbir Sebepler

TARAFLAR mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme veya taahhütlere aykırılıklardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Ancak, mücbir sebepten etkilenen TARAF, işbu mücbir sebebi, diğer tarafa derhal bildirecek ve bu sebebi ortadan kaldırmak ve işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir.

Mücbir sebebin devam etmesi halinde, TARAFLAR, bu sebebin etkilerini ortadan kaldırmak, adil ve makul alternatif düzenlemeler konusunda anlaşmak amacıyla iyi niyetli olarak uzlaşmaya çalışacaklardır. Ancak sürecin takibi ve planlanması yine kullanıcılar arasında gerçekleştirilecektir. KATALOQ hiçbir şekilde bu sürecin tarafı, sorumlusu ya da takipçisi değildir.

Mücbir sebepler nedeniyle ortaya çıkabilecek hizmet kesintileriyle ya da teknik sorunların neden olduğu durumlarla ve bu durumların neden olduğu kayıplarla ilgili olarak Kullanıcılar KATALOQ’dan hiçbir şekilde maddi ve manevi talepte bulunamazlar.

“Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.5. Feragat

Taraflardan birinin işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan bir hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir Ayrıca; bir hak, yetki veya imtiyazın tek başına ya da kısmen kullanılması onun daha sonra kullanılmasını ya da başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasını da engellemez.

8.6. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

İşbu Kullanıcı Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Taraflar işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıklarda KATALOQ ile yaptığı e-posta yazışmalarının, KATALOQ’un ticari defter ve kayıtlarının www.kataloq.co sistemlerinde saklanan verilerin 6100 Sayılı HMK’nın 193. maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.7. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda KATALOQ veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan zarara sebebiyet veren Kullanıcı sorumludur. KATALOQ; işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğan haklarına halel gelmeksizin işbu kullanıcı Sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahiptir.

8.8. Bilgilerin Saklanması

KATALOQ’da kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri, kullanıcılar arası yazışmalar vb. bilgi, belge ve kayıtlar en az 3 (üç) yıl boyunca saklanır.

8.9. Yürürlük

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi www.kataloq.co web sitesinde kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara KATALOQ tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

8.10. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde hüküm bulunmayan ve/veya düzenlenmeyen hususlarda varsa ilgili mevzuat hükümleri, ilgili mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler. (Tüzel Kişiler İçin)

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Kullanıcı tarafından www.kataloq.co üzerinden yapılan kayıt tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Aracı Hizmet Sağlayıcı
Kolektif Labs Bilgi İletişim Hiz. A.Ş.